Vraag en antwoord

De meest relevante en voorkomende vragen over het project A67 Leenderheide - Zaarderheiken vindt u hier. De vragen zijn eenvoudig te doorzoeken met de zoekfunctie direct hieronder. Staat uw vraag er niet tussen? Laat het ons weten via de contactpagina

De A67 is een belangrijke snelweg in Zuid-Nederland. De weg speelt een grote rol in het goederenverkeer tussen Nederland, België en Duitsland. Ook rijdt er veel woon-werkverkeer tussen Geldrop en Eindhoven over de A67. Deze drukte zal alleen maar toenemen door de groei van het verkeer en zorgt regelmatig voor ongelukken en files. Daarom is gekozen voor een unieke combinatie van drie deelprojecten om de doorstroming en veiligheid van de A67 tussen de knooppunten Leenderheide en Zaarderheiken te verbeteren.

Naast het deelproject met de smart mobility-maatregelen, is er een deelproject gericht op het uitvoeren van kleine infrastructurele maatregelen, zoals het beter zichtbaar maken van de bewegwijzering en de aanleg van meer pechhavens. Het derde deelproject heeft betrekking op een structurele wegverbreding tussen knooppunt Leenderheide en aansluiting Geldrop. Meer informatie over de drie deelprojecten vindt u op de pagina Drie deelprojecten

Hoe de inpassing van de weg tussen knooppunt Leenderheide en aansluiting Geldrop eruit gaat zien ligt nog niet volledig vast. De as verschuiving naar het noorden is een gegeven, onder andere zodat we volledig buiten de nabijgelegen Natura 2000-gebieden blijven. In de structuurvisie, vastgesteld in april 2020, is echter nog geen keuze gemaakt over de aansluitvorm bij Geldrop. Mogelijke aansluitvormen worden verder onderzocht en ontworpen in de planuitwerkingsfase.

Verder wordt in de planuitwerkingsfase het gehele ontwerp uit de structuurvisie, het voorkeursalternatief, opnieuw getoetst aan geldende wet- en regelgeving en geoptimaliseerd waar mogelijk. Een visuele weergave van het voorkeursalternatief uit de structuurvisie vindt u bij Project in beeld.  Daarnaast houden we ook rekening met de effecten op het milieu. Ook is de aankoop van gronden en het verleggen van kabels en leidingen nodig als voorbereiding voor de realisatiefase.

In 2021 is het eerste project van de kleine infrastructurele maatregelen uitgevoerd, namelijk het verhogen van de bewegwijzering. Vanaf 2022 start de uitvoering van de smart mobility-maatregelen en vanaf 2023 verwachten we de overige kleine infrastructurele maatregelen uit te voeren. In de tussentijd werken we in het (ontwerp)tracébesluit* de plannen omtrent de structurele wegverbreding verder uit. Hierin onderzoeken we de impact van (milieu)effecten die de wegverbreding heeft op de omgeving.

De planning voor vaststelling ontwerptracébesluit is 2023 en voor het tracébesluit is dat 2024. Parallel hieraan loopt de periode waarin belanghebbenden kunnen reageren op het (ontwerp)tracébesluit* en het bijbehorende milieueffectrapport. De planning van het (ontwerp)tracébesluit* voor de wegverbreding sluit aan bij het uitgangspunt dat de realisatie van de A67 volgt op de openstelling van de A58 Tilburg Eindhoven. Dit doen we om de verkeershinder in de regio Brainport Zuidoost-Nederland zoveel mogelijk te beperken.

Deze planning kan nog veranderen.

*Na inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het (ontwerp)tracébesluit een (ontwerp)projectbesluit en het tracébesluit een projectbesluit.

Met de vaststelling van de structuurvisie A67 Leenderheide - Zaarderheiken heeft de minister in haar voorkeursbeslissing ook de opdracht gegeven om te starten met het realiseren van diverse kleine infrastructurele maatregelen en smart mobility-maatregelen.

In 2021 realiseren we het eerste project van de kleine infrastructurele maatregelen: het verhogen van de bewegwijzering tussen Someren en Venlo. Vanaf 2022 start de uitvoering van de smart mobility-maatregelen en vanaf 2023 verwachten we de overige kleine infrastructurele maatregelen uit te voeren. Meer informatie over de kleine infrastructurele maatregelen vindt u op de pagina Kleine Infrastructurele maatregelen en over de smart mobility-maatregelen op de pagina Smart mobility-maatregelen.  

Deze planning kan nog veranderen.

Natuurcompensatie speelt op een aantal plekken waar sprake is van hoogwaardige natuurkwaliteit: bijvoorbeeld bij Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland. We compenseren aangetaste natuur door het verbeteren van leefgebieden of nieuwe gebieden te ontwikkelen. Het verwerven, inrichten en langdurig beheren van dit soort nieuwe natuur hoort ook bij de compensatie. In het (ontwerp)tracébesluit* van de A67 Leenderheide - Geldrop wordt onderzocht welk effect de verbreding heeft op de natuur en welke vorm natuurcompensatie aan de orde is.

*Na inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het (ontwerp)tracébesluit een (ontwerp)projectbesluit en het tracébesluit een projectbesluit.

Rijkswaterstaat houdt bij het wijzigen, aanleggen en het dagelijks beheer van alle rijkswegen in de gaten of het geluid er binnen de wettelijk gestelde grenzen blijft. Zo beperken we geluidsoverlast door verkeersgeluid. In het (ontwerp)tracébesluit* van de A67 Leenderheide - Geldrop wordt onderzocht welk akoestisch effect de verbreding heeft en welke geluidmaatregelen eventueel aan de orde zijn.

*Na inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het (ontwerp)tracébesluit een (ontwerp)projectbesluit en het tracébesluit een projectbesluit.

Stikstof is een kleur- en reukloos gas. Ongeveer 78% van alle lucht om ons heen bestaat uit stikstof. Stikstof zelf is niet schadelijk voor mens of milieu. Maar in combinatie met zuurstof of waterstof, is stikstof dat wél. Deze combinaties noemen we stikstofoxiden (stikstof met zuurstof) en ammoniak (stikstof met waterstof). Stikstofoxiden ontstaan vooral door uitlaatgassen en industrie. Ammoniak komt voornamelijk voort uit veeteelt. 

Deze stikstofoxiden en ammoniak komen via de lucht of via neerslag terecht in de natuur. Dat is niet direct slecht, omdat veel planten er beter door gaan groeien. Stikstof wordt pas een probleem als er te veel van is. Sommige planten groeien dan heel goed, maar verdrukken daardoor planten die beter gedijen op voedselarme grond. En dat gaat ten koste van de biodiversiteit. 

Ook door het gebruik van infrastructuur en bij bouw- en infraprojecten komt stikstof vrij. Om dit te compenseren, werd vaak de PAS-regeling gebruikt: de Programmatische Aanpak Stikstof. Met de PAS was het mogelijk om ontwikkelingen te realiseren als er in de toekomst maatregelen genomen zouden worden om de natuur te herstellen. Bijvoorbeeld: als we stráks allemaal in elektrische auto’s rijden, compenseert dat de extra stikstof de we nú uitstoten.  

Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State dat de toekomstige maatregelen zoals in de PAS geen solide onderbouwing zijn voor stikstofcompensatie: stikstofcompensatie moet nú al concreet zijn, niet pas in de toekomst. De PAS mag daarom niet meer worden gebruikt. 

Lees ook: 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.